! International Education Services !

  กรุณากรอกรายละเอียด ใบสมัครสอบคัดเลือก โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน IES ให้ครบถ้วน 

  ประเทศ

  ชื่อ-นามสกุล (ไทย)

  ** นำหน้าชื่อด้วย (ด ช., ด ญ., นาย, นางสาว, นาง)

  ชื่อ-นามสกุล (อังกฤษ)

  ** ตัวพิมพ์ใหญ่ (FistName - LastName)
  วัน/เดือน/ปีเกิด วันที่    เดือน     พ.ศ.
  อายุ   ปี  /     เดือน      ** อายุในปีที่สมัครสอบ (กรอกเป็นตัวเลข)
  เพศ ชาย     หญิง
  ที่อยู่
  อำเภอ/เขต
  จังหวัด   **
  รหัสไปรษณีย์
  เบอร์โทรศัพท์   ** ;      โทรสาร   ** ตัวอย่าง 021234567 **
  กำลังศึกษา        ชื่อโรงเรียน          ผลการเรียน GPA  
ภาษาอังกฤษ
  ทราบข่าวการรับสมัครจาก
 

 โครงการทุนนักเรียนแลกเปลี่ยน IES ได้รับความเห็นชอบจากผู้ปกครอง กรุณากรอกรายละเอียดของผู้ปกครอง  

  ชื่อ นามสกุล (บิดา)

  /  บิดาอายุ    ปี **
  สถานที่ทำงาน
  อาชีพ     /  ตำแหน่ง    **
  เบอร์โทรศัพท์    **  /   โทรสาร 
 

  ชื่อ นามสกุล (มารดา)

  /  มารดาอายุ    ปี **
  สถานที่ทำงาน
  อาชีพ     /  ตำแหน่ง    **
  เบอร์โทรศัพท์    **  /   โทรสาร 
 

  ชื่อ นามสกุล (คนรู้จัก)

  เบอร์โทรศัพท์   **
รายละเอียดในการเข้าสู่ระบบ
  Login Name  **
- ข้อมูลเหล่านี้จะใช้ในการเข้าสู่ระบบนะครับ -
  Password  **   Re-password  **
  Email  **   (รายละเอียดต่างๆ จะถูกส่งไปทางอีเมล์)
 

Back to member   กลับหน้าสมัครสมาชิก   กรณีลืมรหัสผ่าน   กรณีต้องการออกจากระบบ

Program by International Education Services copy right©2006