IES International Education Group

English Version
คุณสมบัติ
 

- สัญชาติไทย อายุ 15-18.5 ปี ในวันเดินทาง ( เดินทางประมาณเดือนสิงหาคมของทุกปี )

- กำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3-5 หรือเทียบเท่า
- มีผลการเรียนวิชาภาษาอังกฤษได้เกรด 2 หรือ C ขึ้นไปเท่านั้น มีเกรดเฉลี่ย 2.5 ขึ้นไป (ผลการเรียนย้อนหลัง 3 ปี ไม่มี 0 หรือ D)
- มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษอยู่ในระดับดี
- มีความประพฤติดี กล้าแสดงออก และสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ๆ ได้
- มีความเข้าใจในการเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยนเพื่อการไปศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกาเป็นเวลา  1 ปีการศึกษา
 
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
 
- ใบสมัครเข้าร่วมสอบชิงทุนโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES
- รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
- สำเนาใบแสดงผลการเรียนปีล่าสุด ( ทั้ง 2 ภาคการศึกษา )
- ค่าสมัครสอบ 300 บาท **
 
**อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามข้อตกลงของทางโครงการฯ กับทางโรงเรียน
 
 
International Education Services
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4
E-mail: info@ies-education.com
หน้าแรก || รายละเอียดโครงการ || ประเภททุน || ค่าใช้จ่าย || คุณสมบัติ || วิธีการสมัคร || ถาม - ตอบ || นักเรียนทุนยุวชน || ติดต่อเรา