IES International Education Group

English Version
นักเรียนทุนยุวชน

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 1
นายภาณุวัฒน์   สมดี : ทุนยุวชน IES จาก โรงเรียนสิรินธรราชวิทยาลัย 
ไปศึกษาที่ New Plymouth High School  รัฐ IDAHO จบการศึกษา คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย (เกียรตินิยมอันดับที่ 2) ปัจจุบันทำงานที่ บริษัท เคมีภัณฑ์ซีเมนไทย จำกัด

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 2

นางสาวองค์อร  ประสานพานิช : ทุนยุวชน IES จากโรงเรียนอัสสัมชัญ สำโรง จ. สมุทรปราการ
ไปศึกษาที่ Comanche High School รัฐ OKLAHOMA จบการศึกษา คณะสัตวแพทย์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 3
นายเกริก  สิงห์ป้อง : ทุนยุวชน IES จากโรงเรียนราชโบริกานุเคราะห์ จ. ราชบุร
ไปศึกษาที่ รัฐ TEXAS จบการศึกษา คณะอักษรศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 3
นายศรัณย์  ภิญญรัตน์ : ทุนยุวชน IES จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ไปศึกษาที่ รัฐ GEORGIA จบการศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 4
นายรักษ์ธรรม  มงคลวรวรรณ : ทุนยุวชน IES จาก โรงเรียนพระมารดานิจจานุเคราะห์
ไปศึกษาที่ รัฐ TEXAS จบการศึกษาที่  AUBURN ADVENTIS   รัฐ  WASHINGTON

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 5
นางสาวตวงพร ตุรงค์สมบูรณ์ : ทุนยุวชน IES จาก โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ไปศึกษาที่ รัฐ MARRYLAND 

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 5
นางสาวอภิรัตน์ ไกรสิริเดช : ทุนยุวชน IES จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
ไปศึกษาที่ รัฐ TEXAS ปัจจุบันศึกษาที่ คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ชั้นปีที่ 3

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 6
นางสาววารุณี ปิ่นวิเศษ : ทุนยุวชน IES จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ไปศึกษาอยู่ที่ รัฐ ARKANSAS ศึกษาที่ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ ชั้นปีที่ 3

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 7
นางสาวสิริลักษณ์  อู่เต่าบิน
: ทุนยุวชน IES จาก โรงเรียนสาธิต มศว ปทุมวัน ไปศึกษาอยู่ที่
รัฐ ALABAMA

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 7 รอบ 2
นางสาววธู  อัตตวิชญ์  :  ทุนยุวชน IES จาก โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษา
ไปศึกษาอยู่ทื่ รัฐ TEXAS ปัจจุบันศึกษาอยู่ ชั้นปีที่ 1 คณะศิลปะศาสตร์ เอกภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยมหิดล

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 8
นางสาวศิรดา  ศรีเกิน  :  ทุนยุวชน IES จาก โรงเรียนธัญบุรี  จ. ปทุมธาน ไปศึกษา Grade 12 อยู่ที่โรงเรียน Wills Point High School รัฐ TEXASี

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา  รุ่นที่  8 รอบ 2
นางสาวเพ็ญดาว  สุริยากุลพานิช  :  ทุนยุวชน IES จาก โรงเรียนสาธิตพิบูลย์บำเพ็ญ มหาวิทยาลัยบูรพา (IEP) ไปศึกษาที่โรงเรียน Centennlal High School  Grade 11 รัฐ TEXAS

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา  รุ่นที่  9
นายพณวัฒน์ อ๊อตวงษ์ :  ทุนยุวชน IES จาก โรงเรียนสารวิทยา ไปศึกษาเกรด 12 ที่ Bollton High School มลรัฐ Louisiana

นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่  9 รอบ 2
นายชานนท์ เจริญบุญมา :  ทุนยุวชน IES จากโรงเรียนเซนต์ฟรังซิสเซเวียร์
เดินทางไปศึกษาเกรด 10 ที่ North Medford Senior High School มลรัฐ Oregon
นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 10
น.ส.นัฎฐา เจนศิริพาณิชย์ :  ทุนยุวชน IES จากโรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
เดินทางไปศึกษา ต่อ เกรด 12 ที่ Bloomfield High School รัฐ New Mexico
นักเรียนโครงการแลกเปลี่ยนประเทศสหรัฐอเมริกา รุ่นที่ 11
นนายพุฒิพงศ์ พงศ์ธนไพศาล :  ทุนยุวชน IES จากโรงเรียนอัสสัมชัญธนบุรี
เดินทางไปศึกษาต่อเดือนสิงหาคม 2552 นี้
 
 
 
International Education Services
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4 โทรสาร: 0-2513-0674
E-mail: info@ies-education.com
หน้าแรก || รายละเอียดโครงการ || ประเภททุน || ค่าใช้จ่าย || คุณสมบัติ || วิธีการสมัคร || ถาม - ตอบ || นักเรียนทุนยุวชน || ติดต่อเรา