IES International Education Group

โครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนประเทศฝรั่งเศส ประจำปี 2012


วัตถุประสงค์โครงการ
จัดตั้งขึ้นเพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทย มีโอกาสเรียนในโรงเรียนมัธยมศึกษาตอนปลายในประเทศฝรั่งเศส ได้เป็นตัวแทนเยาวชนไทย เพื่อแลกเปลี่ยนศิลปวัฒนธรรมระหว่างประเทศ และการเผยแพร่วัฒนธรรมไทยให้ต่างประเทศได้รู้จักประเทศไทยมากยิ่งขึ้น ได้รู้จักตนเอง และรู้จักค้นหาวิธีในการปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ๆ สิ่งแวดล้อมใหม่ๆสามารถนำมาพัฒนาตนเองและนำไปใช้ในอนาคต

ระยะเวลาในการรับสมัคร
เปิดรับตั้งแต่ เดือนสิงหาคม – สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ ของทุกปี

คุณสมบัติของผู้สมัคร

 • มีอายุระหว่าง 16 ปี ถึง 18 ปี (ในวันเดินทาง)
 • กำลังศึกษาอยู่ระหว่างชั้น ม.3 ถึง ม.5
 • นักเรียนต้องมีพื้นฐานทางภาษาฝรั่งเศสอย่างน้อย 2 ปี และผลการเรียนวิชาภาษาฝรั่งเศสไม่ต่ำกว่า 2.00 ขึ้นไป
 • มีผลการเรียนในรายวิชาหลัก (ภาษาอังกฤษ,คณิตศาสตร์,วิทยาศาสตร์,สังคม) 2.00 ขึ้น และผลคะแนนเฉลี่ย 2.50 ขึ้นไปโดยพิจารณาย้อนหลัง 2 ปี
 • มีความประพฤติดี กล้าแสดงออกและสามารถปรับตัวเข้ากับสิ่งแวดล้อมใหม่ ๆได้ และมีความมุ่งมั่นที่จะเรียนให้สำเร็จ
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

เอกสารประกอบการสมัคร

 • ใบสมัคร
 • รูปถ่าย ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 3 รูป
 • สำเนาใบแสดงผลการเรียนปีปัจจุบันและ ย้อนหลัง 2 ปี และผลการเรียนภาษาฝรั่งเศส
 • ค่าสมัครสอบคัดเลือก 300 บาท

ระยะเวลาในการเข้าร่วมโครงการ 1 ปีการศึกษา
เริ่มเดือนกันยายน – เดือนมิถุนายน ของทุกปี

ขั้นตอนการสมัคร

 • สมัครสอบเข้าร่วมโครงการผ่านหน้าเว็บไซต์ที่ www.ies-education.com ที่เมนูด้านซ้ายมือ Online Application , Download ใบสมัคร แล้วส่งกลับมาที่สำนักงาน IES หรือ แฟกซ์มาที่ 02-5130674 พร้อมสำเนาการโอนเงินค่าสมัคร 300 บาท ระบุชื่อนักเรียน หรือมอบให้อาจารย์ผู้ประสานงานที่โรงเรียน การจ่ายเงินผ่านธนาคาร ชื่อบัญชี บริษัท ไอ.อี.เอส. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด ธนาคารกรุงเทพ สาขาถนนลาดพร้าว 44 ประเภทบัญชีออมทรัพย์ เลขที่บัญชี 203-4-09772-1
 • สอบข้อเขียนภาษาอังกฤษ เมื่อสอบผ่านจึงจะสามารถสอบสัมภาษณ์ได้
 • ตอบรับเข้าร่วมโครงการ โดยการชำระค่าดำเนินการครั้งที่ 1
 • รับชุดใบสมัคร พร้อมเอกสารประกอบใบสมัคร
 • ส่งเอกสารประกอบใบสมัคร และชำระเงินค่าธรรมเนียมครั้งที่ 2
 • ส่งเอกสารประกอบการยื่นวีซ่า พร้อมชำระเงินค่าธรรมเนียมส่วนที่เหลือครั้งที่ 3
 • ยื่นวีซ่า และเข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง เพื่อเตรียมความพร้อมในการเดินทาง


ค่าธรรมเนียมในการเข้าร่วมโครงการ
ค่าใช้จ่ายที่รวมอยู่ในโครงการ อยู่กับ Host Family จำนวนเงิน 540,000 บาท

 • ค่าดำเนินการจัดหาโรงเรียน
 • ค่าดำเนินการจัดหาครอบครัว
 • ค่าประกันสุขภาพ
 • ค่าหนังสือเรียน
 • รถรับส่งจากสนามบิน
 • รถรับส่งจากโรงเรียน-บ้าน

ค่าใช้จ่ายที่ไม่รวม

 • ค่าเข้าร่วมกิจกรรมพิเศษที่โรงเรียนและอื่นๆ
 • ค่าธรรมเนียมวีซ่า
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าโทรศัพท์, ค่าเสื้อผ้า และอื่นๆ
 • ค่าเรียนคอร์สภาษา

สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่
สำนักงาน IES เลขที่ 444 อาคารโอลิมเปียไทย ชั้น 21
ถนนรัชดาภิเษก เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310 โทร.02-5126022-4 โทรสาร.02-5130674
  
International Education Services
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4
E-mail: info@ies-education.com
หน้าแรก || รายละเอียดโครงการ || ประเภททุน || ค่าใช้จ่าย || คุณสมบัติ || วิธีการสมัคร || ถาม - ตอบ || นักเรียนทุนยุวชน || ติดต่อเรา