IES International Education Group

English Version
โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES


                International  Education Services (IES) เป็นองค์กรทางการศึกษาที่ได้รับการแต่งตั้ง
และร่วมบริหารงานกรแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นองค์กรทุนที่ไม่หวังผลกำไร ( Non-Profit Organization ) ตั้งแต่ปี 2540 (ค.ศ. 1997) ให้ดำเนินการจัดสอบและมอบทุนการศึกษาแก่เยาวชนเพื่อเข้าร่วมในโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา เพื่อศึกษาต่อ ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา

                International  Education Services (IES) ยังเป็นสมาชิกอย่างเป็นทางการของสมาพันธ์การจัดระดับมาตรฐานการศึกษานานาชาติแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา  “CSIET” ( Council on Standards for International Education and Travel  ) ในการรับรองการดำเนินการคัดเลือกและรับสมัครเยาวชนไทยเพื่อเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES ให้เป็นไปตามมาตรฐานสากล โดยนักเรียนจะได้ศึกษาอยู่ในโรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา พักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน ( American Volunteer Host Family ) ซึ่งนักเรียนจะอยู่ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน ถือวีซ่า J1

                ปัจจุบัน  International  Education Services (IES) บริหารงานโดยคุณสุรชัย กิจบำรุง
นักบริหารผู้มีความเชี่ยวชาญในด้านการศึกษา ผู้ดูแลและประสานงานติดต่อกับโรงเรียนเอกชนและมหาวิทยาลัยต่างๆ ของไทย อาทิเช่น โรงเรียนอัสสัมชัญและโรงเรียนในเครือคาทอลิกทั่วประเทศ  มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น เป็นต้น  นอกจากนี้ ยังมี รองศาสตราจารย์สุนีย์ สินธุเดชะ ( อาจารย์แม่ ) อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตซึ่งเป็นที่รู้จักและได้รับการยอมรับนับถืออย่างกว้างขวางทางการศึกษา เป็นผู้อำนวยการโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES อีกด้วย

                ด้วยประสบการณ์ในการดำเนินงานมากว่า 10 ปี ด้วยความเชี่ยวชาญทางการศึกษาทั้งในและต่างประเทศ การได้รับความเชื่อถือจากผู้ปกครองและนักเรียนเป็นจำนวนมาก และด้วยการดำเนินงานที่ได้รับการรับรองมาตรฐานความเอาใจใส่ทุกขั้นตอนจากองค์กรชั้นนำ เราจึงเป็นองค์กรที่พร้อมจะเป็นส่วนหนึ่งในการส่งเสริมเยาวชนไทยให้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพ ทั้งด้านความรู้ ความคิด ภาษาและการเพิ่มพูนประสบการณ์แปลกใหม่  เพื่อสร้างความก้าวหน้าในชีวิต และอนาคตที่ดีของประเทศไทยต่อไป

 
     โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES จัดมอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเป็นประจำ
ทุกปีๆละ 70-80 ทุน เพื่อไปศึกษาต่อในระดับ High School  ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา 
เป็นระยะเวลา 1 ปีการศึกษา( ประมาณ 10 เดือน ) โดยนักเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจะได้ศึกษา
อยู่ในโรงเรียนรัฐบาลของประเทศสหรัฐอเมริกาพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกัน
 และอยู่ในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยนถือวีซ่า J-1 (Exchange Student Visa ) ซึ่งทุกขั้นตอน
ดำเนินการด้วยความเอาใจใส่ตามมาตรฐานองค์กรทุนสหรัฐอเมริกานักเรียนที่ได้รับการคัดเลือก
จะได้รับประโยชน์ จากการใช้ชีวิตต่างแดนมากมาย นอกจากนี้ยังได้เพิ่มพูนประสบการณ์
ด้านภาษาอังกฤษให้ดียิ่งขึ้นอีกด้วย
 
โรงเรียนรัฐบาลในสหรัฐอเมริกา ( Public High School )

     โรงเรียนรัฐบาล ( Public High School) เป็นส่วนหนึ่งที่สำคัญของโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
และภาษา IESที่ช่วยสนับสนุนให้นักเรียนก้าวไปสู่ความสำเร็จ โดยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆพร้อมกับ
นักเรียนต่างชาติ เช่น กีฬา ดนตรี และวิชาเสริมอื่นๆและได้แลกเปลี่ยนความรู้ วัฒนธรรม
และประสบการณ์ต่างๆ โดยส่วนใหญ่โรงเรียนรัฐบาลจะรับนักเรียนต่างชาติในฐานะนักเรียนแลกเปลี่ยน
เข้าเรียนและเรียนร่วมกับนักเรียนชาวอเมริกันเท่านั้น
 
ครอบครัวอาสาสมัคร (  Volunteer Host Family  )
 
     ครอบครัวอาสาสมัคร( Volunteer Host Family) คือหัวใจหลักของโครงการแลกเปลี่ยน
สหรัฐอเมริกาเพราะครอบครัวอาสาสมัครเหล่านี้แจ้งความสมัครใจไปยังองค์กรทุนสหรัฐอเมริกา
ว่าประสงค์ที่จะรับนักเรียนแลกเปลี่ยน  ทั้งนี้ครอบครัวอาสาสมัครเหล่านี้จะรับนักเรียน
ด้วยความสมัครใจและยินดีตอบรับให้นักเรียนเข้าเป็นสมาชิกในครอบครัวโดยไม่รับเงินใดๆ
นักเรียนแลกเปลี่ยน IES จะได้รับการดูแลอย่างใกล้ชิดตลอด 24 ชั่วโมง เพื่อประสานงาน
และให้ความช่วยเหลือ ส่วนใหญ่นักเรียนแลกเปลี่ยนจะได้รับการตอบรับจากครอบครัวอาสาสมัคร

ชาวอเมริกัน ที่อยู่ตามเมืองเล็กๆ ในรัฐต่างๆ ทั่วประเทศสหรัฐอเมริกา

  
 
International Education Services
โทรศัพท์: 0-2512-6022-4
E-mail: info@ies-education.com
หน้าแรก || รายละเอียดโครงการ || ประเภททุน || ค่าใช้จ่าย || คุณสมบัติ || วิธีการสมัคร || ถาม - ตอบ || นักเรียนทุนยุวชน || ติดต่อเรา