EN | TH
เกี่ยวกับองค์กร
 
 
พันธกิจ
 
เชื่อมโยงการศึกษาในทุกภูมิภาคของไทย พร้อมทั้งพัฒนาศักยภาพเยาวชนไทย
ให้ประสบความสำเร็จในการศึกษา และการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมในระดับสากล
 
ปณิธาน
 
“มุ่งสรรค์สร้างและพัฒนาเยาวชนไทยให้ได้มีประสบการณ์ตรงต่อการเรียนรู้ในโลกกว้างเพื่อเป็นการเสริมสร้างกระบวนการเรียนรู้ของชีวิตและเพื่ออนาคตที่มั่นคงของตนเอง
วงศ์ตระกูล สังคมและประเทศชาติ”
 
 
 
คำขวัญ
“Your passport to education success”
 
 
กลุ่มบริษัทในเครือ IES Education Group
 
 
 
 
International Education Service Co.,Ltd
    ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES  ( IES  High School Exchange Program ) โดยรับสมัครนักเรียนไทยเพื่อเข้าร่วมคัดเลือกเป็นนักเรียนแลกเปลี่ยน เป็นเวลา 1 ปีการศึกษา ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่มุ่งเน้นด้านการพัฒนาภาษาอังกฤษและการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม  นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการทุกคนจะได้ศึกษาในโรงเรียนรัฐบาลของสหรัฐอเมริกา  และพักอาศัยกับครอบครัวอาสาสมัครชาวอเมริกันที่พร้อมจะมอบความอบอุ่น อีกทั้งยังเป็นอาสาสมัครที่สนใจอยากจะเรียนรู้และแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไทย
 
    โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES ได้รับเกียรติจาก รศ. สุนีย์ สินธุเดชะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิตและผู้เชี่ยวชาญในการช่วยเหลือ สนับสนุน และให้คำแนะนำแก่นักเรียนที่ผ่านการคัดเลือกทุกคน ไม่ว่าจะเป็นศิษย์เก่าหรือศิษย์ใหม่ ในการเตรียมความพร้อมในหลายๆ ด้าน อาทิเช่น ด้านการเรียน การเตรียมความพร้อมทางจิตใจ หรือปัญหาที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวัน เพื่อให้การศึกษาของนักเรียนเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและประสบความสำเร็จ
 
 
 
 
Career Development International : ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับโครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการทำงานและการท่องเที่ยว ( Work and Travel )  และโครงการฝึกงาน  เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ( Internship/Career Training )
 
  • โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมเพื่อการทำงานและการท่องเที่ยว  ( Work and Travel ) เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้เยาวชน นิสิต นักศึกษาไทยได้แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมที่หลากหลาย รวมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ในการทำงานร่วมกับชาวต่างประเทศเพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง อันนำไปสู่การพัฒนาประเทศในอนาคต โดยสามารถเข้าร่วมโครงการในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อทำงานและท่องเที่ยว ซึ่งมีระยะเวลาสูงสุด 4 เดือน
  • โครงการฝึกงาน เรียนรู้ภาษาและวัฒนธรรม ณ ประเทศสหรัฐอเมริกา ( Internship/Career Training )
  •  เป็นโครงการที่เปิดโอกาสให้บัณฑิตจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ผู้ที่มีประสบการณ์ในการทำงานในสาขานั้นๆ ไม่น้อยกว่า 2 ปี เข้าร่วมฝึกงานกับเพื่อนร่วมงานชาวอเมริกันอย่างใกล้ชิด เป็นเวลา 6-18 เดือน และยังได้รับประสบการณ์มากมายจากการเรียนรู้สิ่งแวดล้อมใหม่ๆ จากวัฒนธรรมของชาวอเมริกัน เพื่อโอกาสในการสมัครงาน  และได้รับผลตอบแทนอันเกิดจากประสบการณ์ในการฝึกงาน
 
 
 
 
IES International Co.,Ltd. :  ที่ปรึกษาทางวิชาการและการวางแผนการตลาดเกี่ยวกับ โครงการปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ คณะบริหารธุรกิจและนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยวิคตอเรีย ประเทศออสเตรเลีย ( International Double Degree Program : Tropical Agriculture & International Trade )
 
 
 
 
IES Education Co.Ltd. :  บริหารจัดการเกี่ยวกับโครงการปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา  วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยวิกตอเรีย ประเทศออสเตรเลียและเป็นตัวแทนของมหาวิทยาลัยวิกตอเรียประจำประเทศไทย
 
 
 
 
IES Study Center : ศูนย์เตรียมความพร้อมทางภาษา ปัจจุบันดำเนินการจัดหลักสูตรภาษาอังกฤษให้กับโครงการนักเรียนแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมและภาษา IES , หลักสูตรภาษาอังกฤษติวเข้มรายบุคคล ( Private English Course ) และโครงการปริญญาตรีร่วมนานาชาติ 2 ปริญญา วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาเกษตรเขตร้อนและบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาการค้าระหว่างประเทศ
 
 
@ 2007 IES Education Group. All Rights Reserved